Mauwlaya sallie wa salliem daie’man Aabadan, alaa habiebie ka khayriel khalqie koellie hiemie. (2x)

Moehammadoen sayyidoel kawnaini wa tsaqalayn (2x)

Wal faree qainie mien oerbiw wamien ajamie (1x)

Mauwlaya sallie wa salliem daie’man Aabadan, alaa habiebie ka khayriel khalqie koellie hiemie (1x)

Hoewal habie boellazie toerja shafaa atoehoe (2x)

Liekoellie hauw liemienal ahwaalie moeqtahamie (1x)

Mauwlaya sallie wa salliem daie’man Aabadan, alaa habiebie ka khayriel khalqie koellie hiemie. (1x)

(handen heffen) Yaa rabbie biel moestafa baliegh maqaa siedanaa (2x)

Wagfierlana, mamada yaa wasie al karamie (1x)

Mauwlaya sallie wa salliem daie’man Aabadan, alaa habiebie ka khayriel khalqie koellie hiemie. (2x)

Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728 GK Zoetermeer

KVK 27357502
RSIN 8213.75.805

Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;

NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie