Over ons

Op 19 oktober 2009 werd Stichting Anware Ashrafia opgericht onder geestelijke leiderschap van Huzur Fakhrul Mashaikh Doctor Sayed Mohamed Ashraf Al-Ashrafi Al-Jilani. De stichting heeft als hoofddoel het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de Islam.

Doelstellingen

Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum (moskee) waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen.

Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven.

Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Zoetermeer en omgeving.

Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Hanafitische school (maddhab).

Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims.

Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen.

De Stichting Anwar-E-Ashrafia tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

Beleidsplan

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam.

Activiteiten: Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

Werving fondsenDe giften en donaties van Stichting Anwar-E-Ashrafia komen van een groep donateurs. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage, periodieke donaties of een eenmalige donatie. Daarnaast verwerft Stichting Anwar-E-Ashrafia fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze site (www.anwareashrafia.nl) te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook giften en donaties geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen:  De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er overleg plaats met onze donateurs.

Besteding fondsen:  Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er overleg plaats met onze donateurs. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

Beloningsbeleid
Bestuursleden

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Schriftgeleerden en Imam

Imam en Schriftgeleerden genieten voor hun taken geen beloning. De door Imam en Schriftgeleerden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen voor hun activiteiten een vrijwilligers-vergoeding ontvangen die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.