Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Anwar-E-Ashrafia (hierna te noemen “anware”, “wij,” “ons” of “onze”), een
onderneming met adres Dijkmanschans 194, 2728 GK Zoetermeer. anware is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 27357502.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen
en beschermen in relatie tot onze website https://www.anwareashrafia.nl/ (de “Website”). Wij
verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele
telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde
uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken
van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op
alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
a. E-mailadres
b. Naam
c. Telefoonnummer
d. Adres
e. Geboortedatum
f. Communicatie tussen anware en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit
noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de
Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid
van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie
bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u
bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere
statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends
van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze
Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het
verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die
worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw
Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem
informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van
andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij
gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een
permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld
met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met
Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in
uw browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren
door:
a. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling.
b. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.
c. registratie voor deelname aan activiteiten.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer anware, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een
andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement,
ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte
of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten
opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te
bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel,
gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te
delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van
fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij
ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit
noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze
voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
anware heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken
veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, anware
kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of
vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en anware.
Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere
organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten
Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen
verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de
EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart anware
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke
persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@anwareashrafia.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of
als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan
kunt u contact opnemen met anware door een e-mail te sturen naar info@anwareashrafia.nl of een
brief sturen aan:
Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728GK Zoetermeer

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die
gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy
Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere
applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een
derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het
beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar
(“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van

Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze
gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw
toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via
info@anwareashrafia.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u
deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het
vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons
opnemen via info@anwareashrafia.nl.

Wijzigingen

anware kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd
om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in
werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met anware door een
e-mail te sturen naar info@anwareashrafia.nl.